Otkaz od strane zaposlenogPRIMER OTKAZA od strane zaposlenog DIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________PREDMET: Otkaz ugovora o radu Shodno čanu 178. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), otkazujem Ugovor o radu br. ___ od ________ godine.


Molim da radni odnos, koji sam zasnovao Ugovorom o radu br. ____ od _________ godine, na neodređeno vreme,  na radnom mesu ______________, prestane sa _____________ godine.


Sve poverene poslove i radne zadatke, obaviću do tada, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova br. ______ od ________ godine, pravilima struke i dobrih poslovnih običaja.


Molim da svoje obaveze prema meni (shodno Zakonu, Kolektivnom ugovoru i Ugovoru o radu), u pogledu isplate zarade, obračunate i isplatite za period – zaključno sa datumom iz stava 2.


Upoznat sam sa pravnim posledicama ovog akta, shodno Zakonu o radu, kao i propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, penzijskom i invalidskom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti.


U __________ dana 200 ___ godine