Ogledni primeri ugovora o lizingu


14.1 - Ogledni primer ugovora o lizinguUGOVOR O LIZINGU


Zaključen između:


1. Davaoca lizinga ________________ (pun naziv firme) 

sa sedištem u ________________ (adresa i zemlja)

koga zastupa ________________ (u daljem tekstu: Davalac lizinga)

2. Korisnika lizinga ________________ (pun naziv firme)

sa sedištem u ________________ (adresa i zemlja)

koga zastupa ________________ (u daljem tekstu: Korisnik lizinga).


Član 1.


Predmet ugovora


1.1. Davalac lizinga se obavezuje da preda u lizing korisniku lizinga sledeće stvari:

________________ (opis mašina, tehničkih uređaja, opreme, alata, uputstva za rukovanje i održavanje i dr.)


1.2. Predmet čine i svi ostali pripadajući delovi stvari iz tačke 1.1. ovog ugovora.


1.3. Detaljna specifikacija stvari navedenih u tačkama 1.1. i 1.2. ovog ugovora biće navedena u Aneksu I koji čini sastavni deo ovog ugovora.


Član 2.


Naknada za korišćenje predmeta lizinga


2.1. Korisnik lizinga se obavezuje da davaocu lizinga plaća redovnu mesečnu (ili godišnju) naknadu za korišćenje predmeta lizinga u iznosu _________ (navesti valutu plaćanja).


2.2. Naknada za pružanje određenih usluga i tehničkih saveta od strane davaoca lizinga koji nisu obuhvaćeni tačkom 2.1. ovog ugovora plaćaće se prema tarifi (cenovniku) proizvođača opreme koju bude prihvatio korisnik lizinga.


Alternativa: Ova naknada se može predvideti i posebnim ugovorom zaključenim između davaoca i primaoca lizinga.