Odluka o prenošenju ovlašćenja na drugo licePRIMER ODLUKE O PRENOŠENJU

OVLAŠĆENJA  NA DRUGO LICE
Na osnovu člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik PS", br. 24/2005 i 61/2005), donosim


O  D  L  U  K  U1. Svoja ovlašćenja iz člana 192. Zakona o radu, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, 


p r e n o s i m       na __________________________________________________, zaposlenog na poslovima 

                                    (ime i prezime i funkcija)

       ______________________________________________;

                                (naziv poslova)


2.         Ovlašćenja iz tačke 1. ove odluke, imenovani će početi da vrši od dana _____ godine, do opoziva ove odluke.


3.         Ovlašćeno lice iz tačke 1. ove odluke, dužno je da me, najmanje jednom mesečno, obaveštava o vršenju prenetog ovlašćenja.