Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa, bez javnog oglašavanjaPRIMER ODLUKE O POTREBI  ZASNIVANJA

RADNOG ODNOSA, BEZ JAVNOG OGLAŠAVANJA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu odredaba 100. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (" Sl. glasnik RS" br. 71/2003), člana 11. Zakona o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 46/96) i člana __ ________________________________, kao i ukazane potrebe, donosim 

                                        (naziv opšteg akta poslova


ODLUKU

o potrebi  zasnivanja radnog odnosa 1. Utvrđuje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa sa novim zaposlenim na neodređeno  - određeno1 vreme za obavljanje_______________________________________________

                                                                                (naziv poslova)

       za koje su zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova poslodavca utvrđeni sledeći uslovi:

- _____________________________________________________________________;

                                (vrsta poslova i  vrsta i stepen stručne spreme)

- _____________________________________________________________________;

                           (godine radnog iskustva, odnosno rada na istim ili sličnim poslovima)

- _____________________________________________________________________.

                      (posebna znanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima)


2.        Poslove iz tačke 1. ove odluke i uslove za rad na tim poslovima prijaviti nadležnoj organizaciji za zapošljavanje, u skladu sa zakonom, s tim da se potreba ne objavi u sredstvima javnog informisanja dostupnim građanima u Republici2.


3.         Potrebu za zasnivanjem radnog odnosa  će se zasnovati bez javnog oglašavanja, pošto poslodavac ima kandidata koji ispunjava uslove utvrđene tačkom 1. ove odluke.


4.         Radni odnos u smislu tačke 1. ove odluke zasnovaće se ugovorom o radu, koji  će  se  sa novim zaposlenim zaključiti na dan ____ godine, a zaposleni će stupiti na rad na dan određen tim ugovorom.