Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Navesti ime, adresu prebivališta pojedinca odn. sedišta za pravna lica, 

kao i matični broj osnivača)1
doneo je dana ________________________________________________________________

(navesti datum i mesto donošenja odluke)2

ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU3
Osnovne odredbe i sadržina


Član 1.


Donosilac ove odluke (u daljem tekstu: osnivač) obavezuje se da osnuje društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: društvo) pod uslovima iz članova koji slede.

Odlukom se uređuje:4 

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________

(navesti pitanja koja se uređuju)5