Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje probnog rada zaposlenogPRIMER ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE

ZA PRAĆENJE PROBNOG RADA ZAPOSLENOG_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum)                

Na osnovu člana _______  __________________________________________, a u vezi sa 

                                                    (naziv opšteg akta poslodavca)


članom 36. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) donosim sledećuODLUKU

o obrazovanju Komisije za praćenje probnog rada1I.         Obrazuje se Komisija za praćenje probnog rada, u sastavu:


1.        ___________________________________________________________, predsednik,

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

2.        ___________________________________________________________, član

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

3.        ___________________________________________________________, član.

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)II.         Komisija iz tačke 1. ove odluke ima zadatak da prati način i kvalitet obavljanja poslova zaposlenog __________________,  na probnom radu, na poslovima_________________.