Odluka o naknadi štete prouzrokovane poslodavcu;PRIMER ODLUKE O NAKNADI ŠTETE

PROUZROKOVANE POSLODAVCU 


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


               

Na osnovu čl. 163. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana _____  _________________________________, Komisija za utvrđivanje štete prouzrokovane 

                 (naziv opšteg akta poslodavca)

poslodavcu, dana _____ godine, donosi


ODLUKU 

o naknadi štete prouzrokovane poslodavcu


1.         Zaposleni _____________________________________________________, na poslovima

                                  (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       ____________________________, dužan je da naknadi štetu koju je namerno - krajnjom

                   (vrsta poslova)

         nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu, u iznosu od________ dinara1.


2.         Zaposleni je dužan da iznos iz tačke 1. ove odluke, uplati odjednom dana______godine, na tekući račun broj:___________________________________, ili neposredno na blagajni  poslodavca, najkasnije u roku od ______ dana od dana dostavljanja ove odluke.


Zaposleni može naknadu štete u navedenom iznosu da izvrši u ____ jednakih delova (rata), počev od ________ godine.


Ako to ne učini na način i u roku iz ove tačke, protiv zaposlenog, pokrenuće se postupak kod nadležnog suda za naknadu štete.

               

O b r a z l o ž e nj e


Komisija obrazovana odlukom direktora br.___ od _____ godine, na osnovu sprovedenog postupka, utvrdila je da je zaposleni namerno - iz krajnje nepažnje, prouzrokovao sledeću štetu poslodavcu, i to:  ________________________________________________________.