Odluka o naknadi štete isplaćene trećem licuPRIMER ODLUKE O NAKNADI ŠTETE 

ISPLAĆENE TREĆEM LICU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


               

Na osnovu člana 163. stav 7. i člana 192.  Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005),  i  člana _______  ________________________________, Komisija za utvrđivanje 

                                               (naziv opšteg akta poslodavca)

štete  prouzrokovane poslodavcu, dana _____ godine, donosiODLUKU 

o naknadi štete isplaćene trećem licu


1.         Zaposleni _____________________________________________________, na poslovima

                                                        (ime i prezime, zanimanje)

       ______________________________, koji je u radu i u vezi sa radom, namerno ili krajnjom

                      (naziv poslova)

         nepažnjom, prouzrokovao štetu trećem licu, a koju je poslodavac naknadio, dužan je da poslodavcu naknadi iznos isplaćene štete, u iznosu od________ dinara.


2.         Zaposleni je dužan da iznos iz tačke 1. ove odluke, uplati odjednom dana______godine, na tekući račun broj:___________________________________, ili neposredno na blagajni poslodavca, najkasnije u roku od ______ dana od dana dostavljanja ove odluke.


Zaposleni može naknadu štete u navedenom iznosu da izvrši u ____ jednakih delova (rata), počev od ________ godine.


Ako to ne učini na način i u roku iz ove tačke, protiv zaposlenog, pokrenuće se postupak kod nadležnog suda za naknadu štete.


O b r a z l o ž e nj e


Postupajući po zahtevu ____________________________________________br. ___ od ____