Odluka o izboru kandidataPRIMER ODLUKE O IZBORU KANDIDATA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu odredaba člana ____. ________________________________________, i Odluke o 

                                                                             (naziv opšteg akta)

potrebi zasnivanja radnog odnosa br. ___ od _____ godine, donosim


                                                                    

ODLUKU  

O IZBORU KANDIDATA1.         Po oglasu o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, na poslovima ___________________________________________________________, koji je objavljen  

                                                (vrsta i opis poslova)

       u _________________________________, dana ___________godine,

         (naziv sredstava javnog informisanja)