Obaveštenje sindikatu o promeni poslodavcaPRIMER OBAVEŠTENJA (SINDIKATU)

O PROMENI POSLODAVCA _______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


      

_________________________________________________

                                                         (naziv sindikata)

_______________________________________

(mesto, ulica i broj)Predmet: Obaveštenje o postupku promene poslodavca.


       


Saglasno članu 151. Zakona o radu, "Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005 (u daljem tekstu: Zakon), obaveštavamo vas da su pregovori o promeni poslodavca u završnoj fazi i da je izvesno da će dana ____________ doći do promene poslodavca.