Obaveštenje o prenosu ugovora o radu na poslodavca sledbenikaPRIMER OBAVEŠTENJA O PRENOSU 

UGOVORA O RADU NA POSLODAVCA SLEDBENIKA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum)                                                

      

_________________________________________________

                                                 (ime i prezime zaposlenog)

_______________________________________

(mesto, ulica i broj)Predmet: Obaveštenje o prenosu ugovora o radu 

                    na poslodavca sledbenika.