Obaveštenje (o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa) u smislu člana 177. stav 2. Zakona o raduPRIMER OBAVEŠTENJA 

(o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa) 

U SMISLU ČLANA 177. STAV 2. ZAKONA O RADU___________________________________

                                                                          (ime i prezime zaposlenog)


                                                                                          _________________________

                                                                                             (mesto i adresa prebivališta)


Predmet: Obaveštenje uz sporazum o

                    prestanku radnog odnosa.Saglasno članu 177. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), obaveštavamo Vas o pravima koja možete ostvariti po prestanku radnog odnosa po osnovu nezaposlenosti. 


Prema odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", broj: 71/2003), imate pravo da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa prijavite  Nacionalnoj službi za zapošljavanje – nadležnoj filijali prema mestu prebivališta, radi uvođenja u evidenciju nezaposlenih lica i ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa ovim zakonom.


Kako Vam radni odnos prestaje zaključivanjem sporazuma u smislu člana 177. stav 1. Zakona o radu (po vašoj volji), to saglasno članu 109. stav 3. Zakona o zapošljavanju, nemate pravo na novčanu naknadu, kao i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i članove uže porodice, shodno članu 125. istog zakona.


Saglasno propisima o zdravstvenoj zaštiti, ako nemate mogućnosti da budete zdravstveno osigurani po drugom osnovu (preko člana uže porodice), za vreme nezaposlenosti ostvarićete pravo na zdravstvenu zaštitu za sebe, ali ne i za članove uže porodice.