Obaveštenja o izmeni vremena za korišćenje godišnjeg odmoraPRIMER OBAVEŠTENJA O IZMENI VREMENA 

ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


_________________________________________________

(ime i prezime zaposlenog)


________________________________

(mesto, ulica i broj)Rešenjem br._____ od _______ godine, utvrđeno Vam je pravo na korišćenje godišnjeg odmora za ___ godinu, u trajanju od ___ radnih dana, u vremenu od _____ do ____ godine.