Mišljenje Komisije za proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglasPRIMER MIŠLJENJA KOMISIJE 

ZA PROVERU RADNIH SPOSOBNOSTI 

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA OBJAVLJEN OGLAS
                                                        

 DIREKTORU_________________________                                                                                  

                           (naziv poslodavca)

 _________________

           (sedište)


               


Vašom Odlukom br. _________ od ______. godine, obrazovana je Komisija za proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata, po oglasu od ______ godine, objavljenog  u ___________ _________________________, za poslove ________________________________________. 

(sredstvo javnog infirmisanja)                                            (vrsta i naziv poslova)

                                      

Komisija je, u skladu sa navedenom odlukom, izvršila proveru radnih spsobnosti prijavljenih kandidata, za koje je utvrđeno da ispunjavaju sve uslove oglasa. Provera je izvršena putem:__________________________________________________________________.

                                                 (način provere radnih sposobnosti)


Na osnovu izvršene provere radnih sposobnosti, Komisija dostavlja sledećeM I Š L J E N J E