Mišljenje Komisije za praćenje probnog radaPRIMER MIŠLJENJA KOMISIJE ZA 

PRAĆENJE PROBNOG RADADIREKTORU_________________________                                                                                  

                         (naziv poslodavca)

_________________

         (sedište)Vašom Odlukom br.______ od _____. godine, obrazovana je Komisija za praćenje probnog rada zaposlenog ________________________________________________________ na

                                                       (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

poslovima_______________________________, u trajanju od ____ do ______ godine.

                               (naziv poslova)


Komisija je u skladu sa navedenom odlukom, pratila probni rad zaposlenog u vremenu određenom za njegovo trajanje, i na osnovu toga, o rezultatima probnog rada, podnosi sledećeM I Š LJ E NJ ENa osnovu neposrednog uvida u način, kvalitet, efikasnost i rezultate rada zaposlenog ____________________________, na poslovima ___________________________________,

               (ime i prezime)                                                          (naziv poslova)

za vreme probnog rada, Komisija je ocenila da je zaposleni _____ (pokazao - nije pokazao) odgovarajuće radne i stručne sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.