Izveštaj Komisije za polaganje stručnog ispita pripravnikaPRIMER IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA POLAGANJE 

STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKADIREKTORU_________________________                                                                                  

                          (naziv poslodavca)

_________________

          (sedište)


Vašom Odlukom br.______ od _____. godine, obrazovana je Komisija za polaganje stručnog ispita pripravnika sa _________________________________________________________,                                                               

                                                                                 (vrsta i stepen stručne spreme)

u sastavu:


1._______________________________________________________________, predsednik,

                            (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

2._______________________________________________________________, član

                            (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

3._______________________________________________________________, član.

                           (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)


Komisija je u skladu sa navedenom odlukom, obavila stručni ispit pripravnika i o rezultatima obavljenog stručnog ispita podnosi  sledeći:I Z V E Š T A J


BR

Ime i prezime pripravnika