Izdavački ugovor


19.2 - Primer obrasca izdavačkog ugovoraNovinsko i izdavačko preduzeće FORUM, Redakcija stalnih i povremenih edicija, Novi Sad, Vojvode Mišića 1 (u daljem tekstu: Izdavač) s jedne i 

____________ iz ____________ ul. i br. ____ (u daljem tekstu: ____________ ) s druge strane, zaključuju dana ___________ u ____________ sledeći:


UGOVOR


1. ____________ (autor, prevodilac, sastavljač i dr.) se obavezuje da za Izdavača __________ (napiše, prevede, izvrši izbor, rediguje i dr.) delo: ____________ koje će obuhvatiti ____________ (stihova, auto. tabaka, ilustracija i dr.)


2. ____________ se obavezuje da radove iz tač. 1. ovog ugovora završi do ___________ i u celini preda izdavaču.


3. Izdavač će na ime autorskog honorara isplatiti ___________ din. (slovima): _______________ (po jednom stihu, aut. tabaka, paušalno)

4. Isplata će se izvršiti na sledeći način:


a)                ________ kao akontacija, po potpisivanju ovog Ugovora (ukoliko to _____ zahteva);

b)                _________ kada Izdavač primi u celosti završen ________ (kod originalnih dela, kada rukopis dobije konačan oblik: obim, jezička obrada);

c)                kada delo izađe iz štampe, sledi konačan obračun.


5. Izdavač zadržava pravo da ne isplati deo honorara iz tač. 4. stav b), ako se prilikom prijema rukopisa - radova utvrdi da je potrebna dorada.


6. Ugovor o doradi dela sačiniće Izdavač sa novim obrađivačem na teret autorskog ho-norara, a na osnovu pismene saglasnosti autora o visini honorara novog obrađivača.


7. Ako _________ ne preda delo u roku određenom ovim Ugovorom, Izdavač ima pravo da do _________ dana zakašnjenja odbije _________ dinara dnevno od aut. honorara, a nakon toga da raskine ugovor bez ikakve naknade.