Generalni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji


6.1 - Primer obrasca generalnog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnjiPreduzeće _____________ iz Beograda, Preduzeće ________, iz _________, odlučili su da radi ostvarenja međusobne saradnje u proizvodnji i prodaji tehničkih gasova (kiseonik i azot), zaključe sledeći


GENERALNI UGOVOR


Član 1.


Saugovarači obavezuju se da će ostvariti potpunu saradnju u proizvodnji i prodaji tehničkih gasova i opreme za te gasove.


Član 2.


Pod proizvodnjom tehničkih gasova podrazumevaju se: kiseonik i azot u tečnom i gasovitom stanju.


Član 3.


Preduzeće __________ proizvodiće opremu (boce i cisterne) za tehničke gasove.


Preduzeće __________ proizvodiće i vršiće prodaju tehničkih gasova.


Član 4.


Preduzeće __________ se obavezuje da u postrojenja za proizvodnju tehničkih gasova ugradi opremu koju proizvodi i izrađuje boce za gasove.


Za svaku poslovnu godinu posebno, a najkasnije do 31. XII 19__ godine za narednu godinu, ugovorne strane će utvrditi količinu opreme i tehničkih gasova koji će u toj godini proizvesti svaka od njih i odrediti rokove u kojima se ima izvršiti isporuka navedene opreme.


Član 5.


Okvirne količine opreme, odnosno tehničkih gasova koji će ugovorne strane proizvesti i rokovi isporuke opreme za Preduzeće __________  utvrđene su planom proizvodnje koji čini sastavni deo ovog ugovora.


Član 6.


Kvantitativni i kvalitativni prijem opreme koju isporučuju ugovorne strane Preduzeću __________ izvršiće se u prisustvu komisije koju obrazuje primalac isporuke.