Generalna polisa za osiguranje pošiljki u domaćem transportu


Osiguravajuće društvo: ____________________________________________________________________

GENERALNA POLISA BR.


za osiguranje pošiljki u domaćem transportu
Osiguravač osigurava po Opštim i Posebnim uslovima ove polise u korist: ___________________________

_______________________________________________________________________________________

 (u daljem tekstu: OSIGURANIK)sve pošiljke: ___________________________________________________________________________

domaćem transportu koje se prenose ili prevoze na rizik osiguranika.Obračun premije se vrši na osnovu člana _____ Opštih uslova ____________________________________.Prijava u smislu člana ______ Opštih uslova podnosi se _________________________________________.Premijska stopa iznosi ____________________________________________________________________Premija se plaća u _______________________________________________________________________Osiguranje počinje ________________________ i odnosi se na sve pošiljke koje su tog dana ili kasnije za vreme trajanja osiguranja na putu.