Beleška o nemogućnosti dostavljanja rešenja o prestanku radnog odnosaPRIMER BELEŠKE O NEMOGUĆNOSTI

DOSTAVLJANJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSBELEŠKA

o nemogućnosti dostavljanja rešenja 

o prestanku radnog odnosa
Zaposlenom ___________________________ na poslovima __________________________,

                   (ime, prezime, zanimanje, JMBG)                                    (naziv poslova)


dana ________ godine, pokušana je lična dostava Rešenja broj _______ od _______ godine, u prostorijama poslodavca – na adresu prebivališta ili boravišta _________________________

                                                                                            (adresa prebivališta ili boravišta)


Međutim, navedenog dana dostava Rešenja iz stava 1. ove beleške nije izvršena zbog ______________________________________________________, pa je saglasno članu 185. 

                      (navesti razloge ne dostavljanja)


stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005),


Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli poslodavca dana ______ godine. Po isteku osam dana od dana objavljivanja, Rešenje se smatra dostavljenim1.