Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi premeštaja na drugi posao, odnosno drugo mesto radaPRIMER ANEKSA UGOVORA O RADU  

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

radi premeštaja na drugi posao, odnosno

drugo mesto rada_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ _______ UGOVORA  O RADU

             

1.        ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                            (naziv i sedište poslodavca)

       nudi izmenu ugovorenih uslova rada u Ugovoru o radu  br. _______ od _______ godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaposlenom __________________________________________, 

                                                              (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)

       sa prebivalištem (boravištem) u _____________________________, koji obavlja poslove             

                                                                 (mesto, ulica i broj)

       ________________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)

       radi  premeštaja1___________________________________________________________  

                                     (navesti slučaj  premeštaja iz čl. 171. st. 1. tač. 1. i 2. Zakona ________________________________________________________________________.    

                                         i vrstu i opis na koje se premešta)


2. Zaposleni će poslove na koje se premešta, iz tačke 1. ovog ugovora, obavljati u _________ 

       __________________________________, počev od ___________ godine. 

                     (mesto rada)